Tie­toi­suus­tai­to­ja työyh­tei­söl­le

"Kokonaisuus ja sisältö oli hyvin suunniteltu osallistujat ja tilannekohtaiset toiveet huomioiden. Teemakohtaiset viikkoharjoitteet sekä materiaali tukivat valmennusta ja tuo jatkuvuutta. Parasta antia myös ohjaajan ammattitaito ja aito, lämmin läsnäolo!"

Miksi tie­toi­suus­tai­dot ovat työyh­tei­sös­sä tärkeitä?

 1. Tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­set tukevat työstä palautumista.
 2. Stressiin reagointi on vähäisempää ja stressistä palautuminen nopeampaa.
 3. Negatiivisten asioiden pyörittely mielessä vähäisempää.
 4. Omien jaksamisen rajojen tunnistaminen ja vastuunotto lisääntyy.
 5. Keskittymiskyky parantuu.
 6. Aivojen kyky käsitellä informaatiota lisääntyy ja kyky objetiivisuuteen paranee.
 7. Automaattisten toimintamallien tunnistaminen ja muuttaminen tarpeen mukaan mahdollistuu, joustavuus ja luovuus lisääntyy.
 8. Parantunut muisti ja oppimiskyky, priorisointi ja olennaistaminen helpottuu.
 9. Omien tunteiden tunnistamiskyky ja ymmärtäminen lisääntyy.
 10. Itsetuntemus vahvistuu.
 11. Empatia lisääntyy.
 12. Ystävällisyyden ja hyväksynnän lisääntyminen itseä ja muita kohtaan, parantuneet ihmissuhdetaidot, työilmapiiri kohenee.
 13. Työyhteisön/ yrittäjän vuorovaikutuksen paraneminen, tuottavampi ja luovempi toteuttaja sekä tyytyväisemmät asiakkaat.
"Valmennus on auttanut rauhoittumaan eteen tulevien asioiden virrassa ja keskittymään oleelliseen. Hyväksymään oman vajavaisuuden ja keskittymään myös lähityöyhteisöön kuunnellen, ystävällisemmin ja hyväksyen."

Vai­kut­ta­vaa val­men­nus­ta Sinulle ja yh­tei­söl­le­si

Tie­toi­suus­tai­to­ja, mind­ful­nes­sia, tun­neä­ly­tai­to­ja ja luon­to­läs­nä­oloa lämmöllä, myös online val­men­nuk­set.

Uskon, että kaikkein vaikuttavimmat ja tärkeimmät muutokset tapahtuvat sisällämme, sydämessä sekä mielen ja ajatusten tasolla. Joskus tarvitsemme vain pienen sisäisen oivalluksen löytääksemme tien takaisin itseemme ja itsemme näköiseen elämään.

Toisinaan elämä täyttyy arjen ja työn määrittelemässä tahdissa. Kaikki on ehkä hyvin, mutta silti tuntuu, että jotain puuttuu. Kosketus sisimpäämme avaa mahdollisuuden nähdä itsemme mahdollisimman puhtaasti tarpeineen, intohimoineen ja kokemuksineen. Tätä kosketusta voimme aina vahvistaa ja tehdä töitä itsetuntemuksemme syventämisessä elämämme varrella.

Työyhteisöt ovat jatkuvien muutosten ja tulospaineiden alla. Menestys on aina yksilöiden joustokyvyn, sel­viy­ty­mis­val­miuk­sien ja jaksamisen varassa oli kyse johtajasta tai työntekijästä. Se, miten hyvät taidot yksilöillä on vuorovaikutukseen, empatiaan, palautumiseen ja itsetuntemukseen määrittää myös koko organisaation mahdollisuuksia toimia täydessä potentiaalissaan.

"Eheä kokonaisuus teoriaa ja harjoituksia, mielenkiintoiset aiheet nostettu teoriaosuuksissa esiin. Sopivan käytännönläheisiä esimerkkejä, joihin helppo samaistua ja löytää yhtymäkohtia omasta elämästä."

Mind­ful­ness Työssä -8 askelta hyvään työhön™ -valmennus

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnäolevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdätyötä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Valmennusohjelman taustalla ovat lukuisat tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lukien.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™-valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä. Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta(8) 2,5 tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Valmennus on myös toteutettavissa osissa, jolloin koulutus voidaan keskittää yhteen tai kahteen askeleeseen työyhteisön akuutin tarpeen mukaan.

"Pidin siitä, että tapaamisilla oli myös teoriaa sekä paljon itse harjoituksia. Jokaisen tapaamiskerran jälkeen olo oli todella rentoutunut, rauhallinen ja levännyt."

Keskustelen mielelläni kanssasi!